POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kamienica 56 (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Pomorska 96a/2u, 91-402 Łódź. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pomorska 96a/2u, 91-402 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: stowarzyszenie@kamienica56.org.pl
 2. Administrator Danych – Iwona Pietrzak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kamienica 56
 3. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 4. Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywa się w związku:
  1. ze zgodą na utrwalenie i publikację wizerunku dziecka, który będzie opublikowany na Facebooku i stronie internetowej Administratora, Miasta Łódź oraz Podwykonawców projektu  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. sprawozdawczością i rozliczeniem projektu – art. 6 ust. 1 lit. c;
  3. udziałem dziecka w działaniach w ramach projektu   – art. 6 ust. 1 lit. b, e;
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku:
   1. sprawozdawczością, rozliczeniem dotacji – art. 6 ust. 1 lit. c;
   2. udziałem Pani/Pana dziecka/podopiecznego w działaniach w ramach projektu oraz nawiązaniem niezbędnego kontaktu–  art. 6 ust. 1 lit. b, e;
   3. dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f.
 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności do Miasta Łodzi w związku z rozliczeniem zadania oraz m.in. Google, Facebook oraz dostawców usług teleinformatycznych. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie zostanie zrealizowane. Wizerunek będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwów. 
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w zadaniu. Zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.
 8. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.