ŚPIEWAJĄCE MISY niezwykłe spotkania z dźwiękiem

Opis zajęć

  • Nietypowe spotkania muzyczne, bazujące na założeniach muzykoterapii, z zastosowaniem mis dźwiękowych, gongów i dzwonków.
  • Działania  wielosensoryczne - angażują małą i dużą motorykę oraz zmysły słuchu, wzroku, dotyku, zakładają również pracę z oddechem i głosem.
  • Stymulują zdolności muzyczne, na które składają się różne czynniki: ogólne, takie jak uwaga, zdolność koncentracji, wyobraźnia, pamięć, wola, ogólna wrażliwość emocjonalna, inteligencja oraz czynniki specjalne. Do tych ostatnich należy zaliczyć te wszystkie zdolności umysłu, które pozwalają na spostrzeganie, pamiętanie oraz porównywanie istotnych cech dźwięku i utworów muzycznych.
  • Zajęcia oparte są o metody pracy z dźwiękiem według Petera Hessa „Klik”: dźwięk w pracy grupowej z dziećmi.

Zajęcia dzielą się na trzy części i prowadzone są przez dwie osoby, muzyka-terapeutę dźwiękiem oraz arteterapeutę:

1. koncert relaksacyjny, spotkanie z dźwiękami mis, gongów, dzwonków. (Stymulacja zmysłów, która maja ma właściwości terapeutyczne. Dzieci wyciszają się, uspokajają, co przygotowuje je na dalsze doznania i pracę w kolejnych częściach zajęć.)

2. zabawy muzyczne - rożne formy aktywności: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki i słuchanie jej. Formy te rozwijają i kształcą zdolności wykonawcze, zdolności percepcji, wrażliwość na muzykę. Zaspokajają bieżące potrzeby estetyczne dziecka, przygotowują do percepcji muzyki, stwarzają możliwość bezpośredniego kontaktu dziecka z muzyką.)

3. interdyscyplinarne działania kreatywne - przez formy plastyczne dzieci  opowiadają o swoich wrażeniach z części muzycznej warsztatów, malują dźwięk, różne jego aspekty i formy, obrazy, które wywołał w ich wyobraźni. Jest to czas na swobodne interpretowanie dźwięku oraz zamanifestowanie emocji doświadczanych podczas ćwiczeń.

Czas trwania: od 60 - 90 min.
Cena uczestnictwa:  25 zł / dziecko.
Zajęcia w pracowni Stowarzyszenia.

Instrumenty i materiały plastyczne zapewniają Organizatorzy.