2023

Działania instruktażowo-szkoleniowe i informacyjno-edukacyjne wokół Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a

Od marca 2023 realizujemy działania instruktażowo-szkoleniowe oraz informacyjno-edukacyjne wspomagające wprowadzenie nowych funkcji społecznych w zmodernizowanych nieruchomościach na obszarze Projektu 2 ROCŁ, tj. Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a. 

W ramach zadania odbędą się warsztaty plenerowe dla lokalnej społeczności "Miasteczko bezpieczeństwa". Przestrzeń wydarzenia zostanie podzielona na strefy, których tematem przewodnim będzie „Bezpieczne dziecko”. Działania w strefach będą miały charakter edukacyjny, informacyjny i warsztatowy. Przeprowadzimy je w formie gier, konkursów, quizów i warsztatów. 

Co więcej, zorganizujemy cykl spotkań dla seniorów "Bezpieczeństwo WŁĄCZAM!". Mieszkańcy powyższej 60 roku życia z obszaru projektu 2 ROCŁ i jego najbliższej okolicy będą mogli wziąć udział w spotkaniu na temat bezpieczeństwa w mieście oraz w zajęciach poszerzających umiejętności cyfrowe.

 

Z kolei uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaprosimy do udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczny świat Internetu", w którym będą mogły się wykazać znajomością zasad cyberbezpieczeństwa.

Natomiast kobietom zaproponujemy zajęcia z zakresu samoobrony, podstaw pomocy przedmedycznej oraz wspierające budowanie ich poczucia bezpieczeństwa.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 (WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Działania kulturalno-edukacyjne wspomagające wprowadzenie nowej funkcji społecznej wokół Teatru PINOKIO przy ul. Sienkiewicza 75/77

W marcu przystępujemy do realizacji usługi o charakterze działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie funkcji społecznej w postaci Teatru PINOKIO, który został przeniesiony do odnowionych budynków po dawnej fabryce przy ul. Sienkiewicza 75/77.

Celem zadania jest włączenie w życie społeczne i kulturalne dzieci i młodzieży mieszkających i uczących się na obszarze projektu 6 ROCŁ i jego najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez organizację zajęć, spotkań i warsztatów w ramach świetlicy kreatywnej oraz organizację konkursu z elementami warsztatowymi. Efektem tych działań będzie wyzwolenie potencjału drzemiącego w młodych mieszkańcach obszaru, otworzenie ich na różne formy działań twórczych jako ciekawą alternatywę na spędzanie czasu wolnego oraz wspieranie walki z wykluczeniem społecznym i kulturalnym dzieci i młodzieży.

W ramach projektu stworzymy świetlicę kreatywną, w której będziemy organizować zajęcia, warsztaty w celu budowania relacji dzieci i młodzieży z Teatrem, rozwijania ich kreatywności oraz kompetencji miękkich i twardych oraz przeprowadzania wizyt w instytucjach kultury i innych miejscach związanych z tematyką zajęć prowadzanych w świetlicy.

Zorganizujemy także drużynowy konkurs artystyczny „Pinokio – Nowy na Dzielni” z elementami warsztatowymi dla dzieci i młodzieży, obejmujący mniej upowszechnione dziedziny twórczości tj.: np. performance, instalację, sztuki wizualne, film dokumentalny, Street art, Land art.

Projekt przewiduje także działania kulturalno-edukacyjne budujące i rozwijające dialog międzypokoleniowy oraz wspierające włączenie w lokalne życie społeczno-kulturalne osób należących do grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym celu zorganizujemy Interaktywne Łódzkie Spektakle w formie działań teatralnych i parateatralnych.

Oprócz tego odbędą się również pikniki i gry terenowe.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 (WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.