Statut stowarzyszenia

STATUT

Stowarzyszenia Kamienica 56

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kamienica 56 i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Kamienica 56.

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

3) innych ustaw

4) i niniejszego Statutu.

4. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń oraz innych organizacji zasięgu krajowym jak również międzynarodowym o celach zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów współpracuje z administracją rządową oraz samorządową, jak również może współpracować z każdym innym podmiotem, tj. osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, osobami fizycznymi, któremu bliskie są cele Stowarzyszenia i związany jest z kulturą, sztuką oraz działa w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży bądź osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym w szczególności niepełnosprawnych, jak również seniorów.

3. Na zasadach zakreślonych w przepisach odrębnych Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może przystępować do spółek cywilnych i prawa handlowego, a także innych podmiotów.

4. Stowarzyszenie może tworzyć wszelkie podmioty prawem przewidziane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne.

§ 5

Stowarzyszenie jest apolityczne i niezwiązane z żadnym wyznaniem.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.

Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników i angażować zleceniobiorców oraz wolontariuszy, jak również nawiązywać współpracę z podmiotami zewnętrznymi (podwykonawcami).

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) tworzenie dogodnych warunków do kształtowania i wszechstronnego rozwoju człowieka jako jednostki,

2) prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

3) kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce i poza nią,

4) prezentacja współczesnych osiągnięć kultury polskiej,

5) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

6) prowadzenie działalności na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych i materialnych artystów,

7) wszechstronne wspieranie artystów, rękodzielników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

8) wszechstronne wspieranie młodych artystów i rękodzielników,

9) budowanie partnerstw na rzecz polskiego i międzynarodowego sektora kreatywnego,

10) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami,

11) integracja międzypokoleniowa,

12) prowadzenie działalności na rzecz integracji cudzoziemców,

13) prowadzenie działalności na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych,

14) promocja Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności regionu łódzkiego, w tym jego walorów kulturowych i turystycznych,

15) promocja i wspieranie turystyki i krajoznawstwa,

16) prowadzenie działalności na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

17) prowadzenie działalności na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

18) przeciwdziałanie uzależnieniom w szczególności od alkoholu, narkotyków

19) i innych środków psychoaktywnych, komputera, internetu, telewizji,

20) ochrona i promocja zdrowia,

21) profilaktyka chorób cywilizacyjnych,

22) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych,

23) promocja zdrowego stylu życia, wykorzystującego aktywność indywidualną i grupową, w tym w zakresie zdrowego odżywania, rekreacji, kultury fizycznej,

24) rozwój obszarów wiejskich w zgodzie z pozostałymi celami Stowarzyszenia,

25) wdrażanie polityk rozwoju regionalnego w zgodzie z pozostałymi celami Stowarzyszenia,

26) pomoc społeczna,

27) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem,

28) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

29) prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej,

30) prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej,

31) prowadzenie działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

32) prowadzenie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem w tym w szczególności niepełnosprawnych i seniorów,

33) prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,

34) prowadzenie działalność na rzecz rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego miast, województw, powiatów i gmin,

35) promocja wolontariatu.

§ 8

1. Cele wymienione w § 7 Stowarzyszenie realizuje w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej poprzez:

1) organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych i działań artystycznych, w tym m.in.: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, galerii, pokazów, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów (85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej)

2) uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach, w tym w szczególności promujących kulturę i sztukę, w tym w targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury (94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych),

3) prowadzenie autorskich warsztatów łączących dźwięk z innymi formami wyrazu artystycznego (94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych)

4) wystawianie przedstawień artystycznych (90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

5) wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych (90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

6) finansowanie działań twórców amatorskich, niezależnych i zawodowych w dziedzinach takich jak: sztuki audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka (90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)

7) prowadzenie ośrodków kultury, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych (90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych),

8) udzielanie stypendiów i nagród dla najzdolniejszych podopiecznych (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

9) organizowanie korepetycji dla dzieci i młodzieży (85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

10) organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi (94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych),

11) organizowanie i prowadzenie terapii, w tym terapii uzależnień, muzykoterapii, arteterapii, terapii neurotaktylnej, bajkoterapii klinicznej (86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana),

12) organizowanie wycieczek, obozów i innych imprez turystyczno – krajoznawczych (79.12.Z Działalność organizatorów turystyki),

13) tworzenie placówek różnego typu świadczących bezpośrednią pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym świetlic środowiskowych, terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej i innych (88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych)

14) odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach (88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych),

15) dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych (88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych),

16) działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie (88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych),

17) podejmowanie działań zmierzających do przekwalifikowania osób pozostających bez pracy (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),

18) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych (79.12.Z Działalność organizatorów turystyki),

19) organizowanie wypoczynku letniego, zimowego stacjonarnego (półkolonii) i wyjazdowego (kolonii, obozów) dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych (79.12.Z Działalność organizatorów turystyki),

20) podejmowanie różnorodnych inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego w głównej mierze dzieci, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności osób niepełnosprawnych oraz seniorów (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

21) sprzedaż przedmiotów darowizny (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

22) dożywianie, w głównej mierze dzieci, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności osób niepełnosprawnych oraz seniorów (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),

23) pozyskiwanie i bezpłatne rozdawnictwo żywności, w tym produkowanej w nadmiarze lub innej żywności, która z różnych przyczyn nie może trafić na rynek konsumencki (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),

24) wspieranie rodzin i osób samotnych w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),

25) zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom i osobom dotkniętym skutkami patologii społecznej i marginalizacji (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),

26) prowadzenie działalności informacyjno -promocyjnej w zakresie celów Stowarzyszenia (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)

27) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, kursów, konferencji oraz publikację broszur, gazet, książek, pogadanek itp. (85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

28) rzecznictwo interesów twórców, artystów (94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych),

29) rzecznictwo interesów osób marginalizowanych społecznie, dzieci i młodzieży, seniorów (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)

30) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą zgodnie z celami Stowarzyszenia (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

31) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (88.99.Z. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)

32) zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym w szczególności młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów, jak również organizacja miejsc pracy w innych podmiotach (78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników),

33) udzielanie doradztwa prawnego (69.10.Z Działalność prawnicza)

34) prowadzenie działalności wydawniczej (58.11.Z Wydawanie książek, 58.13.Z Wydawanie gazet, 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza)

35) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych (85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

36) tworzenie materiałów edukacyjnych (85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

37) tworzenie i realizację programów profilaktycznych (86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana),

38) tworzenie materiałów terapeutycznych (86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana),

39) nawiązywanie kontaktów i współpracy ze specjalistami równych specjalności w tym m.in. z zakresu edukacji, zdrowia, terapii, terapii uzależnień (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

40) tworzenie bazy specjalistów różnych specjalności (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

41) udział m.in. w konferencjach, seminariach, prelekcjach, wykładach, sympozjach, festiwalach, debatach (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

42) podnoszenie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych członków i kadry Stowarzyszenia, w tym wolontariuszy (85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

43) prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego (85.60 Z Działalność wspomagająca edukację),

44) świadczenie pomocy, wsparcia i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego (85.60 Z Działalność wspomagająca edukację, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana),

45) organizowanie programów wymiany studenckiej (85.60 Z Działalność wspomagająca edukację),

46) organizowanie wolontariatu (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana),

47) udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),

48) organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych ze schorzeniami wieku podeszłego i niepełnosprawnych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności (88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana),

49) promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu (94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, 63.12.Z Działalność portali internetowych).

2. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia określającej zakres każdej z nich oraz rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

3. Zarząd w drodze uchwały podejmuje decyzję o ubieganie się przez Stowarzyszenie o przyznanie statusu OPP, jak również o rezygnacji ze statusu OPP.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,

2) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i realizacji jego celów, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

4) zatrudnienia w Stowarzyszeniu na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,

5) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie warsztatach, zajęciach, szkoleniach itp. na zasadach określonych przez Zarząd,

6) podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji na zasadach określonych przez Zarząd,

7) zaznajamiania się z tekstami uchwał władz Stowarzyszenia, protokołami obrad władz Stowarzyszenia protokołami z kontroli, rocznymi sprawozdaniami władz, w tym sprawozdaniem finansowym,

8) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Stowarzyszenia i jego władz.

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i realizacji jego celów, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosu,

2) biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia,

5) regularnego opłacania składek.

§ 11.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna bądź prawna, która złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z deklaracją pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, nie będąca członkiem zwyczajnym bądź wspierającym Stowarzyszenia, która wniosła wybitny wkład w jego działalność i rozwój, tj. poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniła się do: propagowania pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia, rozwoju działalności Stowarzyszenia, pozyskania przez niego środków na działalność, w tym realizację celów statutowych, jak również rozwoju potencjału kadrowego bądź technicznego Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe, na wniosek co najmniej 3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 13.

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego oraz prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w tym regularnego opłacania składek, przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku wnoszenia wpisowego oraz płacenia składek członkowskich i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, poza tym mają obowiązki jak zwykli członkowie Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Ustanie członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia bądź pracach organu do którego został powołany, stan taki musi trwać co najmniej rok i nie może być przez członka niezawiniony,

c) z powodu nie wywiązania się z deklaracji złożonych Stowarzyszeniu,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia,

e) nie dbania o dobre imię Stowarzyszenia i jego wizerunek,

f) z powodu zalegania ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej 6 miesięcy,

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych bądź pełni praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka, ustania członka (likwidacji bądź upadłości osoby prawnej).

2. Przed wykluczeniem członka Stowarzyszenia Zarząd obowiązany jest wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka.

3. Zarząd ma obowiązek zawiadomić zainteresowanego członka na piśmie listem poleconym wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu ze Stowarzyszenia w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się Zarząd Stowarzyszenia wykluczając członka.

Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przez Zarząd zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu.

5. Walne Zebranie Członków powinno rozpatrzyć wniesione odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu, nie później jednak jak w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia odwołania.

6. Członek wykluczony uchwałą Zarządu jest zawieszony w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia do czasu rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zebranie Członków.

7. Zainteresowany członek ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przy rozpatrywaniu jego odwołania i je popierać. O terminie Walnego Zebrania należy zawiadomić odwołującego się z zachowaniem terminu, o którym mowa w § 18 ust. 5 Statutu.

8. O ostatecznej decyzji Walnego Zebrania Członków w sprawie rozpatrzenia odwołania zainteresowany powinien być powiadomiony listem poleconym w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

9. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10.W przypadku ustania członkostwa Zarząd skreśla członka Stowarzyszenia z rejestru członków podejmując w tym zakresie odpowiednią uchwałę. Od uchwały w przedmiocie skreślenia z rejestru członków odwołanie do Walnego Zebrania Członków nie przysługuje.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 16.

1. O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. Na żądanie co najmniej 2/3 liczby członków danej władzy uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawach objętych porządkiem obrad.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIEU

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§18

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział (z głosem stanowiącym) członkowie zwyczajni. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział (z głosem doradczym) członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków uprawnionych do głosowania na piśmie bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych bądź poczty elektronicznej lub poprzez upublicznienie na facebooku bądź stronie internetowej Stowarzyszenia tak, aby zawiadomienie dotarło do członków co najmniej na 7 dni przed jego zaplanowanym terminem.

6. Walne Zebranie Członków zwołuje się w dwóch terminach. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania prawnie wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

§19

1. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zebraniu Członków osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Osoby prawne będące członkami Stowarzyszenia biorą udział w Walnym Zebraniu Członków jedynie przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i powinno być dołączone do protokołu Walnego Zebrania Członków. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalania zmian Statutu,

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi i poszczególnym jego członkom,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, jak również określanie sposobów ich wnoszenia,

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

12) podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach, których Statut nie przewidział do właściwości pozostałych władz Stowarzyszenia, bądź które zostały wniesione na porządek jego obrad.

3. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są protokołowane.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał zgodnie z postanowieniami §16.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§20

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków w ramach swoich kompetencji oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:

1) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w zakresie celów statutowych poprzez realizację działań, o których mowa w §8 Statutu,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3) składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zawieranie wszelakiego rodzaju umów w zakresie działalności Stowarzyszenia,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

9) prowadzenie biura Stowarzyszenia,

10) opracowanie projektów regulaminów Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Zarządu,

11) opracowanie i zatwierdzanie polityki rachunkowości, dokumentacji ochrony danych osobowych oraz innej dokumentacji wew. Stowarzyszenia nie przekazanej do kompetencji Walnego Zebrania Członków niezbędnej do prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia,

12) przyjmowanie darowizn i spadków,

13) aplikowanie o dotacje i granty, ich realizacja i rozliczanie,

14) określanie warunków zatrudniania w Stowarzyszenia, w tym ustalanie wysokości wynagrodzeń,

15) zatrudnianie w Stowarzyszeniu,

16) przyznawanie nagród rzeczowych lub finansowych pracownikom Stowarzyszenia,

17) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,

18) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

19) prowadzenie obsługi biurowej pozostałych władz Stowarzyszenia,

20) pozyskiwanie darczyńców, sponsorów i donatorów,

21) inne zastrzeżone przez Statut do jego kompetencji.

§21

1. Zarząd składa się z Prezesa i Vice -Prezesa.

2. Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony przez Walne Zebranie Członków.

Na każdego z członków Zarządu przeprowadza się odrębne głosowanie. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

1) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,

2) odwołania członka Zarządu,

3) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

4) wyboru do Komisji Rewizyjnej.

5. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu Stowarzyszenia w każdym czasie w przypadku:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia tej funkcji w Zarządzie,

3) niewypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,

4) nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,

5) podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Stowarzyszeniu

6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§22

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, mogą oni również z tego tytułu pobierać wynagrodzenie. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Komisja Rewizyjna ustalając okres za jaki przysługuje zwrot kosztów, wysokość zwrotu, wysokość wynagrodzenia oraz okres jego pobierania.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie samej uchwały Komisji Rewizyjnej. Z członkiem Zarządu może zostać zawarta umowa o pracę bądź umowa cywilnoprawna na pełnienie funkcji członka Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą być w Stowarzyszeniu zatrudnieni niezależnie od pełnionej funkcji na podstawie umowy o pracę bądź jednej z umów cywilnoprawnych.

4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

5. Czynność prawna dokonywana przez Stowarzyszenie w interesie członka Zarządu wymaga uchwały Komisji Rewizyjnej.

§23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku najpóźniej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu wyznaczonego przez Prezesa Zarządu Vice-Prezesa za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smesa, a gdyby to nie było możliwe na piśmie bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał, zgodnie z postanowieniami §16.

4. Z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

5. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§24

1. Wszelkie oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w sprawach niemajątkowych jak i majątkowych członkowie Zarządu składają samodzielnie.

2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli działalności Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku, działalności Stowarzyszenia, w tym prowadzenie kontroli finansów Stowarzyszenia, prowadzonej rachunkowości  przestrzegania przez Zarząd Stowarzyszenia powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Stowarzyszenia, uchwał władz i obowiązujących regulaminów wewnętrznych,

2) badanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym badanie sprawozdania finansowego, zarówno, co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,

3) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia,

4) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia jak i poszczególnych członków Zarządu,

5) żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

7) ustalanie limitów wynagrodzenia dla członków Zarządu Stowarzyszenia, jak i innej kadry zarządzającej Stowarzyszenia bądź jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek,

8) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby powoływanie i ustalanie zasad funkcjonowania oraz zakresu działania ciał konsultacyjno-doradczych bądź komisji problemowych Stowarzyszenia,

9) inne zastrzeżone przez Statut do jej kompetencji.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób: Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na czas nieokreślony przez Walne Zebranie Członków. Na każdego z członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza się odrębne głosowanie. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą:

1) złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji do Zarządu,

2) odwołania członka Komisji Rewizyjnej,

3) wyboru do Zarządu,

4) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

5. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać członka Komisji Rewizyjnej w przypadku:

1) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej,

2) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej,

3) niewypełniania obowiązków członka Komisji Rewizyjnej przez okres dłuższy niż rok,

4) nienależytego pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,

5) podjęcia przez członka Komisji Rewizyjnej działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Stowarzyszeniu,

6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 27

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok najpóźniej do 30 maja danego roku kalendarzowego.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smesa, a gdyby to nie było możliwe na piśmie bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych na co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał, zgodnie z postanowieniami § 16.

4. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebrania Członków.

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§28

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku do prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego.

2. Decyzję co do rozpoczęcia przez Stowarzyszenie prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), roku obrotowego, zmiany bądź zakończenia podejmuje Zarząd w formie uchwały i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nie wymaga zmiany Statutu.

4. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5. Dochód (zysk z działalności gospodarczej) Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. realizacji działalności pożytku publicznego i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§29

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe pozyskane przez Stowarzyszenie w trakcie prowadzenia działalności.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§30

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich,

2) środków publicznych,

3) ofiarności publicznej,

4) darowizn, zapisów i spadków, grantów i dotacji,

5) wpływów z działalności statutowej,

6) dochodów z działalności gospodarczej,

7) odsetek bankowych i lokat,

8) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

9) z 1% podatku w przypadku posiadania przez Stowarzyszenie statusu opp,

10) innych źródeł.

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na cele statutowe, tj. na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Stowarzyszenie może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

5. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy i funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd.

§31

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

a.1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

a.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

a.3. Zmiany do Statutu wchodzą w życie z dniem wpisu zmian przez sąd rejestrowy.