Statut stowarzyszenia

STATUT

STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY I SZTUKI KAMIENICA 56 dalej zwane w statucie Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej STOWARZYSZENIE KAMIENICA 56.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy a do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Teren działania i siedziba stowarzyszenia

 

§ 8

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może również prowadzić działania na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 9

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

Rozdział III

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 10

Celem Stowarzyszenia są działania w zakresie:
1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
3. kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji,
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności poprzez:
1. promowanie twórców i ich dokonań artystycznych,
2. organizowanie spotkań z ludźmi kultury i sztuki,
3. organizowanie wystaw , koncertów , recitali,
4. organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń,
5. organizowanie indywidualnych i grupowych wyjazdów na imprezy kulturalne,
6. organizowanie pokazów i festiwali filmowych,
7. prowadzenie archiwów i galerii,
8. wydawanie książek,
9. produkcję filmów,
10. produkcję nagrań dźwiękowych.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§12

Stowarzyszenie ma członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§13

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel RP lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiony praw publicznych.

§14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu przez kandydata z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia i po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie członków.

§15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jej działalnością statutową,
3. zgłaszania wniosków, opinii i projektów uchwał do Zarządu,
4. uczestniczenia w podejmowaniu uchwał.

§16

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. aktywnego i bezpłatnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§17

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna albo prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz wsparcie materialne, merytoryczne lub organizacyjne. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Walne Zebranie Członków w formie uchwały.

§18

Członek Wspierający nie może uczestniczyć w podejmowaniu uchwał, ale może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.

§19

Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz zobowiązań.

§20

Członkiem honorowym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków w formie uchwały na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego wskazane w § 19 Statutu i ma następujące obowiązki:
1. aktywne i nieodpłatne uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
2. utraty zdolności do czynności prawnych,
3. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres roku,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków,
5. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
6. śmierci członka.

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§22

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Władze Stowarzyszenia podejmują wszystkie decyzje w formie uchwał w zakresie swoich kompetencji.

Walne zebranie Członków

§23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

§24

W walnym zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia.

§25

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej a w szczególności:
1. wprowadzanie zmian statutu Stowarzyszenia,
2. opracowywanie regulaminów,
3. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
4. przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
5. ustalanie zasad funkcjonowania systemu finansowego,
6. ustalanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
7. powoływanie i odwoływanie Prezesa, Zastępcy Prezesa i członków Zarządu,
8. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
9. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
10. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
11. udzielanie absolutorium Zarządowi,
12. powoływanie pełnomocników prawnych,
13. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,
14. wyrażenie zgody na udział w innych instytucjach i podmiotach,
15. wyrażenia zgody na podpisanie przez Zarząd umów o wartości przekraczającej 500 PLN,
16. wyrażenia zgody na zatrudnienie pracowników w formie umowy o pracę,
17. rozwiązanie Stowarzyszenia.

§26

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku nie później niż do końca pierwszego kwartału, w szczególności dla przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia Zarządowi absolutorium.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane dla podjęcia decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

§27

Zwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Zwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli Zarząd nie uczynił tego do końca pierwszego kwartału.

§28

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
Nadzwyczajne Zebranie Członków może również zwołać Komisja Rewizyjna w razie bezczynności Zarządu w tym zakresie.

§29

O terminie, miejscu, porządku Walnego Zebrania Członków i o treści proponowanych uchwał muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Za skuteczne uznaje się zawiadomienie:
1. wręczone członkowi Stowarzyszenia osobiści za pokwitowaniem odbioru,
2. wysłane listem poleconym na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia,
3. wysłane w formie elektronicznego przekazu, jeżeli członek Stowarzyszenia wyraził na to zgodę w pisemnym oświadczeniu co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§30

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach, które są w porządku zebrania chyba, że w zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie i postanawiają inaczej.

§31

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym. Każdy członek Stowarzyszenia uprawniony do głosowania ma jeden głos. Głos w uchwale może być oddany osobiście w czasie Walnego Zebrania Członków. W sytuacjach szczególnych , kiedy członek Stowarzyszenia nie może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, może oddać swój głos w uchwale:
1. osobiście przed zebraniem, ale musi to zrobić w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu,
2. w formie elektronicznego przekazu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

§32

Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane bezwzględną większości głosów:
1. przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie,
2. obecnych członków w drugim terminie wyznaczonym w zawiadomieniu w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie. Dla ważności podejmowanych uchwał w drugim terminie nie jest wymagana obecność połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.

Zarząd

§33

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kadencja zarządu trwa jeden rok.

§34

 

Zarząd składa się prezesa Zarządu, zastępcy prezesa Zarządu oraz jednego lub więcej członków Zarządu. Jeden członek Zarządu pełni funkcję skarbnika. Członkowie Zarządu mogą być wybrani do Zarządu na okres następnej kadencji chyba, że nie otrzymali absolutorium za działalność w poprzednich okresach rozliczeniowych.
Jeżeli skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji przez rezygnację członka Zarządu, jego śmierć, długotrwałą chorobę lub inna losową przyczynę uniemożliwiającą członkowi Zarządu pełnienie jego funkcji, to uzupełnienie składu Zarządu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu w formie uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

 

§35

Do uprawnień i obowiązków Zarządu należą:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4. zatrudnianie pracowników w formie umowy o pracę na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków,
5. zwalnianie pracowników,
6. podpisywanie umów w szczególności umów kredytowych z zastrzeżeniem, że do podpisania umowy o wartości przekraczającej wartość 500 PLN Zarząd musi otrzymać zgodę Walnego Zebrania Członków w formie uchwały,
7. skreślanie z listy członków osób zalegających z opłatą składem członkowskich,
8. sporządzanie rocznych sprawozdań w szczególności finansowych,
9. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
10. administrowanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

§36

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§37

Zebrania zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§38

Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Komisja Rewizyjna

§39

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

§40

 

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch lub więcej członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji przez rezygnację członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierć, długotrwałą chorobę lub inna losową przyczynę uniemożliwiającą członkowi Komisji Rewizyjnej pełnienie jego funkcji, to uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej w formie uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji Rewizyjnej.

 

§41

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy wszystkich osób będących w składzie Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§42

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności,
4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków,
5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu,
7. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
8. zwoływanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie bezczynności Zarządu w tym zakresie.

§43

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie

§44

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

  1. członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział VI

Reprezentacja

§ 45

Stowarzyszenie reprezentuje prezes Zarządu albo zastępca prezesa i jeden członek Zarządu, albo osoba umocowana przez Walne Zebranie Członków w formie uchwały do wykonania danej czynności.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz zawieranie umów i podejmowanie zobowiązań w jego imieniu wymaga podpisu prezesa Zarządu albo zastępcy i jednego członka Zarządu.

Rozdział VII

Finansowanie Stowarzyszenia i rachunkowość

§46

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze:
1. składek członkowskich,
2. darowizn,
3. spadków,
4. zapisów,
5. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
6. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
7. ofiarności publicznej,
8. dotacji,
9. odsetek ze środków pieniężnych.

§47

Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§48

Stowarzyszenie prowadzi swoją gospodarkę finansową przez konto bankowe i rejestr kasowy

§49

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział VIII
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia

§50

Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział IX
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§51

Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi organizacje, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu wszystkich zobowiązań oraz powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§52

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i nie może zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.

§53

Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§54

Stowarzyszenie nie może udostępniać majątku Stowarzyszenia do korzystania przez jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu, który jest realizowany.

§55

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Stowarzyszenia i osoby im bliskie.