Działania kulturalno-edukacyjne wspomagające wprowadzenie nowej funkcji społecznej wokół Teatru PINOKIO

Przystępujemy do realizacji usługi o charakterze działań kulturalno-edukacyjnych wspomagających wprowadzenie funkcji społecznej w postaci Teatru PINOKIO, który został przeniesiony do odnowionych budynków po dawnej fabryce przy ul. Sienkiewicza 75/77. 

Celem zadania jest włączenie w życie społeczne i kulturalne dzieci i młodzieży mieszkających i uczących się na obszarze projektu 6 ROCŁ i jego najbliższej okolicy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, poprzez organizację zajęć, spotkań i warsztatów w ramach świetlicy kreatywnej oraz organizację konkursu z elementami warsztatowymi. Efektem tych działań będzie wyzwolenie potencjału drzemiącego w młodych mieszkańcach obszaru, otworzenie ich na różne formy działań twórczych jako ciekawą alternatywę na spędzanie czasu wolnego oraz wspieranie walki z wykluczeniem społecznym i kulturalnym dzieci i młodzieży. 

W ramach projektu stworzymy świetlicę kreatywną, w której będziemy organizować zajęcia, warsztaty w celu budowania relacji dzieci i młodzieży z Teatrem, rozwijania ich kreatywności oraz kompetencji miękkich i twardych oraz przeprowadzania wizyt w instytucjach kultury i innych miejscach związanych z tematyką zajęć prowadzanych w świetlicy.

Zorganizujemy także drużynowy konkurs artystyczny „Pinokio – Nowy na Dzielni” z elementami warsztatowymi dla dzieci i młodzieży, obejmujący mniej upowszechnione dziedziny twórczości tj.: np. performance, instalację, sztuki wizualne, film dokumentalny, Street art, Land art.

Projekt przewiduje także działania kulturalno-edukacyjne budujące i rozwijające dialog międzypokoleniowy oraz wspierające włączenie w lokalne życie społeczno-kulturalne osób należących do grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym celu zorganizujemy Interaktywne Łódzkie Spektakle w formie działań teatralnych i parateatralnych.

Oprócz tego odbędą się również pikniki i gry terenowe.

Usługa jest realizowana w ramach Projektu 6 ROCŁ pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dodaj komentarz